Barion Pixel

Nyerd meg az egyik könyvemet!

Az október 13-ai NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESE:
Dorina Kiss
Gratulálunk!
(A Nyertest privátban már értesítettem.)

A Nyertes a Végzetes átváltozás című regényemet választotta!

„Nyerd meg az egyik könyvemet!”

REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. A „Nyerd meg az egyik könyvemet!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője Mandy Kristóf író – Kristóf Krizanta Amanda (továbbiakban Szervező), székhely: 5000 Szolnok, Karczag L. u. 7.; http://regenyeim.hu Nyilvántartási szám: 37362483 , Adószám: 71764423-1-36

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet mindenki, aki magyarországi postázási címet meg tud adni, ahová a Szervező az esetleges nyereményét postázhatja. (továbbiakban Résztvevő(k))

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2018. október 4. 00:00:00 órától (CET) 2018. október 31. 23:59:59 óráig (CET) tart. Sorsolás időpontja: 2018. november 1. A Játék időtartamának lejártát követően történt hozzászólások (kommentek) érvénytelenek.

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a https://www.facebook.com/regenyeimponthu/ oldalon a játékra való felhívást közzétevő bejegyzésben a feltett kérdésre a hozzászólások (kommentek) között válaszol.

A kérdés: “Melyik regényemet választanád?” A bejegyzésben szereplő képen látható könyvek közül lehet választani. Ezekről részletek a http://regenyeim.hu/uzlet oldalon találhatóak. Itt olvashatóak a fülszövegek is, melyek segítenek a választásban.

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Egy személy csak egy hozzászólással (kommenttel) vehet részt a Játékban. (Az online sorsoló program minden hozzászólót egyszer vesz figyelembe.

4.4. Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A résztvevők a játék során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék befejezését követően, a Játékban érvényes hozzászólással (kommenttel) rendelkező Résztvevők között sorsol. (A nyeremény egy választott könyvet jelent, a képen lévő négy könyv közül. A Nyertesnek a postai költséget se kell megfizetnie, amennyiben postai úton megfelelő számára a megnyert könyv elküldése.

A sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra. Sorsolás időpontja: 2018. november 1.-e. Sorsolás helyszíne: Szervező székhelye. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik a http://facebooknyertes.com weboldal segítségével.

5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.3. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. Az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, elsősorban Facebook üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, maximum két alkalommal. Egyéb esetben a Nyeremény elvész.

6.2. A nyertes nevét a sorsolást követően a www.regenyeim.hu hivatalos blog oldalán is bemutatjuk (http://regenyeim.hu).

6.3. A Szervező a nyertes nevét a blog oldalán (http://regenyeim.hu) hozza nyilvánosságra a sorsolást követően. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg.

7. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a regenyeim.hu honlapon (http://regenyeim.hu/nyerd-meg-az-egyik-konyvemet/).

8. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a http://regenyeim.hu/nyerd-meg-az-egyik-konyvemet/ oldalon kell megjeleníteni.

9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétellel (nyereményjáték bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

11. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a www.regenyeim.hu internetes oldalon nyilvánosságra hozni.

12. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei miatt.

12.5 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a http://regenyeim.hu/nyerd-meg-az-egyik-konyvemet/ weboldalon.

12.6 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.regenyeim.hu weboldal révén.

13. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

14. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

14.1. A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.

14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) a regenyeim.hu a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra válaszát nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervező Facebook oldalán és a www.regenyeim.hu oldalon közzétegye.

A Kampány szervezője a www.regenyeim.hu

A játék linkje:
JÁTÉK

Nyerd meg az egyik könyvemet! | Regényeim.hu
Válassz pénznemet!
HUF
KOSÁR
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0

Meglepetés eKönyv!

Sikeres feliratkozás

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Azzal, hogy feliratkozol, hozzájárulsz ahhoz, hogy emaileket küldjünk.